Sally Friedlænders Papirhandel og Kortforlag


Sally Friedlænders Papirhandel og Kortforlag

 

Lige fra jeg begyndte at samle postkort har jeg været dybt interesseret i kartonkortet, som var forløberen for postkortet. Dels fordi mange, danske kunstnere har tegnet kortene, dels fordi de var meget tidlige – o. 1882-1902, og dels fordi de trykketeknisk er meget smukke. Kartonkortet eller overrækningskortet, som det hedder i Sverige, er enten overrakt personligt fra giveren til modtageren eller sendt i en konvolut med de bedste ønsker og hilsener.

I den forbindelse vil jeg gerne fortælle lidt af historien om Papirhandlen og Kortforlaget Sally Friedlænder, der netop inden for kartonkortene var meget betydende.

Sally Friedlænder 1808-1869

Sally Friedlænder blev født d. 10-10-1808 i København. Forældrene var Mægler Marcus Friedlænder og Rebecca Hellmann. Sally Friedlænder var bror til kunstmaleren Julius Friedlænder. Familien tilhørte det mosaiske trossamfund.

Sally Friedlænder blev gift 1. gang i 1840 med Betzy Bloch (1817-1852), med hvem han fik 5 børn.

Da Sally Friedlænder blev enkemand, giftede han sig senere (1859) med sin første kones søster, Pouline Bloch (1819 – 1895).

Sally Friedlænder døde d. 15-10-1869 i København.

Efter skolen kom Sally Friedlænder i lære hos Papirhandler og Forlagsvirksomhed H. J. Bing og Søn. Han blev hos firmaet Bing og søn, indtil han åbnede sin egen forretning d. 7-8-1838. Forretningen var en blandet bog- og papirhandel og lå i Pilestræde nr. 35.

Pilestræde 35

Sally Friedlænder døde i 1869, og firmaet blev overtaget af sønnen, Vilhelm Friedlænder (1.5.1841-5.7.1894), i kompagniskab med firmaets mangeårige medarbejder, Axel Ditmer (28.1.1833-29.5.1899).

Axel Ditmer 1833-1899

Vilhelm Friedlænder 1841-1894

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilhelm Friedlænder var i lære på flere købmandskontorer i København og i Hamborg, senere lærte han handel hos sin far og overtog dennes forretning i forening med Axel Ditmer.

Vilhelm Friedlænder døde på Skt. Hans Hospital ved Roskilde. Vilhelm Friedlænder må have været meget velhavende. I forbindelse med hans død var der en dødsboauktion på Kunstindustrimuseet, hvor firmaet havde fremstillet et katalog på ikke mindre end 79 sider.

 

Axel Ditmer var søn af Mægler David Roger Ditmer og Edel Caroline Møller. Han var i lære hos S. Friedlænder fra 15.7.1847 og fik allerede i 1849 hvervet som rejsende i Danmark – og indtil 1864 også i Hertugdømmerne. Overtog forretningen sammen med Vilhelm Friedlænder.

Ditmer var en mand med mange talenter. Han komponerede sange, som Vilhelm Hansen udgav, bl.a. “To i Baaden” og “Til Skoven”, malede landskabsmalerier og udgav et par digtsamlinger “Til erindring” (1886). Han døde i 1899 af “en tærende sygdom”.

I 1884 kom Sally Friedlænders dattersøn, Albert Jacob Meyer (1868-1932), i lære i firmaet. Moderen var Thea Friedlænder, der var gift med Louis Meyer. Albert Meyer blev få år senere, i 1891, medindehaver i forbindelsen med morbroderens sygdom. Fra 1899, hvor Axel Ditmer døde, var han eneindehaver.

Albert Meyer 1868-1932

I forbindelse med firmaets 60 års jubilæum kunne følgende læses i Illustreret Tidende – August 1898:

S. Friedlænder.

Det Firma, hvis Navn staar over disse Linier, fejre i dag sit 60aarige Jubilæum. Det var den 7. August 1838, at Sally Friedlænder i Pilestræde aabnede en lille Butik for Handel med Papir, en af de faa, der dengang fandtes i Kjøbenhavn, og er Firmaet nu, efter at ”H. J. Bing & Søn”, hvorfra Friedlænder var udgaaet som Commis, er ophørt, det ældste her paa Pladsen. Sally Friedlænder havde den 6. Januar 1838 erhvervet Borgerskab for ”Handel med Papiir og indbundne Bøger, dog med den Indskrænkning, at han ei udsælger Papir i mindre Partier end riisviis, samt ikke falholder couleurte Papiirer og Papper eller de i Isenkræmmerlauget ved dets Laugsartikler forbeholdte Tegnebøger. Dette udvidedes d. 1. April 1842 til at omfatte Cartongpapirer og i en hver Kvantitet; den 24. August 1854 fik Friedlænder Borgerskab som Boghandler samt endelig den 2. August 1861 som Grosserer.

Friedlænder begyndte under smaa Forhold, men allerede i Februar 1849 sendte han sin unge Lærling Axel Peter Ditmer, Søn af Mægler Ditmer i Kallundborg, der siden 15. Juli 1847 havde været hos ham, paa Rejse for at indføre Firmaet i Provinserne. Det lykkedes fuldt ud den unge Mand, der siden da i næsten 50 Aar, først som Commis, senere som Chef, har berejst de danske Provinser to à tre gange aarlig, en Post, den nu 65aarige Man stadig varetager med ungdommelig Energi og hvor han ved sin bramfri Optræden har vundet sig mange Venner, fastslaaet Firmaets Stilling og skaffet Personalkendskab som faa.

Ved Friedlænders Død i 1869 overtog Ditmer Firmaet sammen med afdødes Søn; Vilhelm Friedlænder. De flyttede kort efter ned i den bekendte ”Ancherske Gaard” Ved Stranden 14, og i dette bekendte gamle Hus findes Forretningen endnu. De unge Chefer udvidede sig strax med et Protocolværksted og senere en Posefabrik. I August 1884 indtraadte Stifterens dattersøn Albert Meyer, som Lærling, og da Friedlænders tiltagende Sygelighed holdt ham mere og mere fra Forretningen, fik han allerede som 18aarige stor Del i Firmaets Ledelse, og i 1891, knap 23 aar gammel, traadte han ind i Firmaet. Friedlænder var nu til sin død i 1894 ikke mere i Forretningen, og det var under den unge Chef Ledelse hjemme; mens Ditmer stadig varetog Reiserne, at Firmaets til sin øvrige Forretning føiede Bogtrykkeri i 1892, Bogbinderi i 1896, mens Posefabrikken undergik Betydelige Udvidelser. I 1893 udgav Firmaet, der hidtil havde været den største Importør af tyske Gratulationskort, sin første Serie danske Kort, et Felt, der hidtil kun dyrkedes af ét Firma herhjemme (Red. L. Levison Junr.), og hvorved der er ydet mange yngre Kunstnere og danske Haandværkere Arbeide. Som et Tegn paa det gode Forhold, der altid har hersket mellem Cheferne og Personalet, kan anføres, at medens Axel Ditmer alt har feiret sit 50aarige Jubilæum for Virken i Firmaets Tjeneste, ville i Løbet af faa Aar tre andre Medarbejdere, nemlig Procuristen, Herr K. Sørensen, Lagerforvalteren Herr. Andersen, og Pakhuskarlen, Lars Andersen, kunne feire deres 25 aarige Jubilæum.

Vi kunne paa denne Dag bringe Firmaet vore bedste Ønsker om, at det stadig maa gaa frem ad den Vei, der har skabt dets gode Navn saavel i Indland som Udland, og vi vide, at mange af dets Venner i dag bringe det med Tak for mange aars altid behagelig Samarbeide.

Mercato

Ved Stranden 14

Bogtrykkeriet overdroges i 1899, hvor Albert Meyer bliver eneejer, til broderen Holger Meyer, der driver det videre under firmanavnet H. Meyers Bogtrykkeri.

I 1902 tillagdes firmaet Hof-Prædikat og kunne nu kalde sig ”Kongelige Hof Papirhandel”.

Der var forretningslokaler Ved Stranden 14 indtil 1903, hvor ejendommen blev solgt til Kong Georg d. 1 af Grækenland. Derefter flyttedes den nu Kongelige Hof Papirhandel til Købmagergade 26.

Albert Meyer har formentlig ejet firmaet til sin død i 1932, hvorefter det blev solgt og videreført som S. Friedlænder´s Efterfl. Ejeren er i 1940 Ove. M Bendix, og firmaet flytter atter adresse til St. Kongensgade 63.

Sidenhen blev firmaet handlet en del gange, men eksisterer faktisk stadig, selvom navneforandringen er total. Således er det i dag firmaet Remmer A/S med kontorartikler, der ejer resterne af det gamle hæderkronede firma.

Illustreret Tidende dec. 1899

 

På postkortområdet er det kun lykkedes mig at finde 3 traditionelle postkort udgivet af forlaget S. Friedlænder, hvorimod det er de gamle kartonkort, der eksisterede inden det egentlige postkort blev opfundet, der er interessante.

S. Friedlænder postkort

 

Jeg vil her, i uddrag, lade noget af omtalen af Friedlænders Forlag fra Bogen ”Fra billedhilsen til Postkort” komme til orde:

Firmaet knyttede ved forskellige aftaler både bog- og litografiske trykkerier til sig. Firmaet, der omkring 1890 var en af de største importører af tyske gratulationskort udgav efter en trykkeudvidelse i 1893 en del kartonkort og var i den periode dominerende sammen med Levison Junr. Inden for udgivelsen af kartonkort. De tidligste Friedlænder-kort er dateret i 1893. Mange, danske malere og tegnere udførte arbejder for Friedlænder. Det spændende ved Friedlænders kartonkort er, at de både er nummererede og har kunstnerens navn bagpå, ligeledes er der ofte også titlen på værket. Det er således et oplagt samlerområde, men totalt ignoreret samlerområde (der er i hvert fald mindst 746 kort). Friedlænder fremstillede igennem flere år et salgskatalog over kartonkort og andre papirvarer. Kataloget fra 1895 er et spændende stykke kulturhistorisk materiale med afbildninger af kartonkort med angivelse af fremstillingsår, pris og kunstnernavn. Herved kan flere signaturer tydes. Til gengæld har firmaet næsten ikke sat sig spor inden for udgivelse af postkort. Dette skyldes sikkert, at Friedlænder ved overdragelsen af trykkeriet til Holger Meyer i 1899 muligvis ophørte med at udgive egne kort. Men trods kun 7 år på kortscenen fik virksomheden sat sit aftryk på kartonkortenes historie ret eftertrykkeligt.

 

 

Her kommer eksempler på forskellige annoncer fra tiden, hvor man virkelig solgte mange kartonkort. Annoncerne blev bragt over hele landet.

 

Socialdemokraten 1-12-1893

 

Sally Friedlænder No. 166

Aarhuus Stiftstidende 1-12-1894

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berlingske Tidende 1-12-1894

 

Illustreret Tidende 19-12-1897

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berlingske Tidende 16-12-1903

 

Jeg tror, firmaet købte de originale akvareller, malerier og tegninger af kunstnerne – idet man kan læse i en annoncen fra Berlingske d. 16-12-1903:

”Originaltegninger af danske kunstnere til mine Julekort udsælges til meget billige Priser”.

Jeg er så heldig at eje et maleri af Juul Møller, som blev til Sally Friedlænder kort nr. 224.

Sally Friedlænder No 224 – Juul Møller – Julemaaltid